Японские цифры

1.       Ichi  

2.       Ni

3.       San

4.       Shi

5.       Go

6.       Roku

7.       Shichi

8.       Hachi

9.       Kyu

10.   Jyu